Գիտական աշխատանքներ

Հրատարակված գիտական աշխատանքների ցանկ

1 Մարտիկ բանաստեղծը, «Գրական Ադրբեջան», 1982թ., ն.2
2 Թաթուլ Հուրյանը և ռուս գրականությունը, «Գրական Ադրբեջան», 1985թ., ն.1
3 Թաթուլ Հուրյանի «Ֆրիկ» դրաման, «Սովետական գրականություն», 1985, ն11
4 Գրչով և զենքով, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1985, ն.3
5 Թ.Հուրյան. Հերոսականության և անձնազոհության երգիչը, «Հայոց լեզու և գրականություն» ժողովածու, Ե., 1985, 5-6 պրակ
6 Գեղեցիկ հույզերի երգիչը /Գ.Սարյանի պոեզիայի մասին/, «Հայոց լ-ն և գրակ-ը դպրոցում», 1990թ., ն.1
7 Հովհ. Շիրազի մայրերգությունը, «Խորհրդային մանկավարժ»,1990թ., ն.1
8 Սեփական ձայնի իրավունքով /Ս,Սաֆարյանի «Խնկաբույր» գրքի մասին/
«Մեհյան», 1991թ., 8 հոկտեմբերի
9 Կնամեծար պատմավիպասանը /Հ.Խաչատրյանի «Հայոց թագուհիներ» գրքի մասին/, «Ազգ» 2002թ., 7 մարտի
10 Ասուպի նման /Թ.Հուրյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ/, Հայաստանի Հանրապետություն, 2002թ., 8 մայիսի
11 Գրչով և զենքով /Թ.Հուրյանի ծծնդյան առթիվ/, «Մարտիկ», 2002թ., 12 օգոստոսի
12 Արդի գրականության անփառունակ վիճակը, «Ազգ», 7 փետրվարի
13 Հերոսականության երգիչը, «Հայրենի եզերք», 2005թ., 12 հուլիսի
14 Քննադատի կոչումը ճշմարտության նվիրվածությունն է /գրականագետ Վ.Մնացականյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ/, «Պետություն և գործարարություն», 2006թ., 1 մարտի
15 Արցախն է իմ էության տերը /գրող և պատմաբան Բ.Ուլուբաբյանի ծննդյան
80-ամյակի առթիվ/, «Գրական թերթ», 2005թ., 21 դեկտեմբերի
16 Երգիծաբանը /Գ.Մելիք-Սարգսյանի «Հերկեր» երգիծական ժողովածուի մասին/«Գրական թերթ», 2006թ., 15 դեկտեմբերի
17 Եկեք ծիծաղենք /Գ.Մելիք-Սարգսյանի «Ադամորդու կատակարանը» գրքի մասին/,  «Գրական թերթ», 2007թ., 5 հոկտեմբերի
18 «Շարունակելով Չարենցի ավանդույթները», «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հր., 2008թ.
19 «Հովհաննես Շիրազի դերը հայ քառյակագրության մեջ», «Գիտական
հոդվածների ժողովածու», Ե., «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հր., 2008թ.
20 «Գ. Մելիք-Սարգսյանի երգիծանքի ինքնատիպությունը «Մարդ արարածը և իր արածը» գրքում», «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Անանիա Շիրակացի»
համալսարանի հր., 2009թ.
21 «Լրագրության և գրականության արդի խնդիրների մասին», «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հր., 2009թ.
22 «Ռազմական լրագրության անցած ուղին», «Գիտական հոդվածների ժողովածու», Ե., «Անանիա Շիրակացի» համալսարանի հր., 2009թ.